TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đảng ủy SCIC tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề năm 2024

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ngày 17/5/2024, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc SCIC; đồng chí Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc SCIC; đồng chí Nhâm Thị Hồng Vân – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn SCIC cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động SCIC.

Về phía giảng viên tham gia đào tạo có PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt, phổ biến các nội dung về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc SCIC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc SCIC trình bày tóm tắt 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể: Đảng ủy SCIC đã phổ biến, quán triệt Kết luận số 01 tới toàn thể các tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 tại Đảng bộ SCIC và đạt được một số kết quả nổi bật. Giai đoạn từ 2021 - 2024, Đảng ủy SCIC đã tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa và hằng năm; rà soát, bổ sung nội dung Kết luận số 01 vào Chương trình hành động toàn khóa, các nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm gắn với bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Công ty thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Hiến pháp, pháp luật; cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật vào các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty gắn với việc triển khai thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy. Hằng năm, ngay từ đầu năm, Tổng Giám đốc phát động thi đua đến các đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.

Qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01 đã tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, về nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thực các phong trào thi đua lao động giỏi, ý thức trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua.

Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ SCIC đã cơ bản “tự soi”, “tự sửa” và tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty. Với những kết quả đã đạt được nêu trên, Đảng ủy SCIC đã được Đảng ủy Khối quyết định khen thưởng tập thể Đảng ủy SCIC có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc SCIC cũng nhấn mạnh: Đảng ủy SCIC xác định học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong đó thực hành văn hóa chính trị, văn hóa công vụ và văn hóa doanh nghiệp là những việc làm hết sức quan trọng. 

Để việc học tập chuyên đề năm 2024 của đảng bộ đạt kết quả thiết thực, đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên đề; đồng thời sau hội nghị này, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục đưa nội dung chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Khối vào sinh hoạt chuyên đề, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy SCIC về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt bản cam kết rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và trách nhiêm nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu các cấp trong toàn Đảng bộ SCIC; thực hiện tốt kế hoạch KPI được giao. Kết quả thực hiện các nội dung trên là tiêu chí trong đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. 

Đồng chí giao Văn phòng Đảng – Đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề về Văn hóa và trình Đảng ủy SCIC, theo phương châm: “Tinh thông về nghề, vững vàng trong xử lý nghiệp vụ, quyết đoán trong hoạt động kinh doanh vốn, tiên phong trên lĩnh vực đầu tư” gắn với “Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2024

Mỗi nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp được PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích sâu sắc, gắn với thực tiễn công tác để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cũng nêu bật những giá trị về đạo đức cách mạng, về đạo làm người hiển hiện trong một Hồ Chí Minh đại nhân, đại trí, đại dũng không chỉ thuộc về nhân dân Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng rực rỡ nhất trong đời thường và trong cuộc chiến đấu vì tự do, công lý của nhân loại cần lao; không chỉ khắc ghi sâu đậm trong khối óc, trái tim mỗi người, mà còn “chiếu sáng” và đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên hành trình đưa đất nước đến tương lai tươi sáng. Văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng của Người về văn hóa dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc nền văn hóa Việt Nam.

Sau Hội nghị Chuyên đề năm 2024, Đảng ủy SCIC yêu cầu tất cả các cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là nêu gương trong đổi mới tư duy, hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện văn hóa doanh nghiệp, thực hành văn hóa nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nội dung có tham khảo tại bài viết trên website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương


GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn