STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Ý kiến về nội dung họp HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông - Mẫu TT-04/TCT

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi:     Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Họ và tên Người đại diện vốn:

Tên doanh nghiệp:

Chức vụ trong doanh nghiệp:

Với tư cách là người được Tổng công ty ủy quyền Đại diện vốn của Tổng công ty tại ......................................, tôi (chúng tôi) sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị/ Đại hội đồng cổ đông của công ty...........................ngày .......................

Theo quy định tại khoản 2 điều 6 Quy chế Người đại diện, tôi (chúng tôi) xin báo cáo và đề nghị Tổng công ty cho ý kiến để tôi (chúng tôi) thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề sau:

STT

Nội dung, vấn đề

Ý kiến của người đại diện

Lý do

 

 

 

 

 

 

Trân trọng cảm ơn.

 

Các tài liệu gửi kèm gồm:    

- Chương trình nghị sự của cuộc họp;

- Các tài liệu liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp phát hành thêm vốn, đề nghị gửi phương án phát hành tăng vốn và các tài liệu về dự án Doanh nghiệp dự kiến đầu tư (nếu có);

- Các tài liệu liên quan khác;

Ngày    tháng    năm 200

Người đại diện

    (ký, ghi rõ họ tên)

 

 


No item found!

MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2020 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department