STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Hoạt động kinh doanh qúy - Mẫu TT-03/TCT

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ NĂM 200...

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ, điện thoại, fax:

3. Vốn điều lệ:         triệu đồng

Trong đó: Vốn Tổng công ty         triệu đồng

1. Tóm tắt hoạt động của Doanh nghiệp quý ..... năm ......

- Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh

- Tình hình quản lý sử dụng vốn, khả năng thanh toán nợ

- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

- Tình hình thanh toán các khoản nợ Tổng công ty

- Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: phát hành cổ phần, chia cổ tức,...

- Những thuận lợi, khó khăn phát sinh

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến Tổng công ty: cổ tức, công nợ,…

3. Các đánh giá và kiến nghị:

 

 

 

Người đại diện

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Các tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tài chính quý;

- Các tài liệu liên quan khác.

 


No item found!

MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2020 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department