STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

DEVELOPMENT STRATEGY

 1. Chiến lược phát triển SCIC tập trung vào 5 định hướng lớn sau:

  1. Định hướng tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp:Đẩy nhanh việc thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các loại hình doanh nghiệp thuộc diện bàn giao cho Tổng công ty theo Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 và các văn bản khác có liên quan; bao gồm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Định hướng quản trị: Áp dụng các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế; thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo qui định của pháp luật.Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp thông qua thực hiện các biện pháp phù hợp theo loại hình doanh nghiệp; phân loại doanh nghiệp thành 2 nhóm: A (giữ lại) và B (linh hoạt).

  3. Tái cơ cấu danh mục đầu tư

  - Đến năm 2015: Đẩy mạnh việc bán vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ vốn để tích tụ vốn đầu tư vào ngành, lĩnh vực then chốt, giảm danh mục đầu tư vốn và doanh nghiệp tiếp nhận thêm xuống còn khoảng 100 doanh nghiệp.

  - Giai đoạn từ năm 2015-2020: Tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ vốn theo lộ trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty tập trung duy trì vốn tại một số doanh nghiệp quy mô lớn, quan trọng thuộc các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh hiệu quả hoặc Nhà nước cần chi phối.

  - Tập trung nắm giữ và đầu tư dài hạn vào 5 ngành, lĩnh vực có hiệu quả trong danh mục hiện hữu, bao gồm: Thực phẩm – đồ uống, Viễn thông, Dược phẩm, Nhựa, Ngân hàng - Bảo hiểm.

  4. Định hướng đầu tư

  - Đầu tư với tỷ lệ 70% vào các dự án, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước hoặc công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực then chốt của nền kinh tế mà Nhà nước cần nắm giữ quyền chi phối; đầu tư vào những lĩnh vực trọng yếu theo nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bằng nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn của Chính phủ; đầu tư bổ sung vốn vào các doanh nghiệp có vốn của SCIC. Trong đó, tập trung đầu tư vào ngành, lĩnh vực thuộc danh mục nhà nước cần nắm giữ chi phối, đồng thời có hiệu quả cao, bao gồm: (1). Viễn Thông; (2). Y tế; (3). Dịch vụ tài chính; (4). Công nghệ thông tin; (5). Công nghiệp – Xây dựng; (6). Nước – Điện – Ga; (7). Thực phẩm – đồ uống; (8). Năng lượng – khai khoáng.

  - Đầu tư với tỷ lệ 30% vào dự án, ngành, lĩnh vực đem lại hiệu quả kinh tế khác theo các phương thức: đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp mới; góp vốn liên doanh, liên kết; đầu tư mua một phần tài sản hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác; đầu tư thông qua việc mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác; đầu tư liên kết hoặc ủy thác cho các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư; đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp ra nước ngoài; thực hiện các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

  - Tham gia với vai trò là nhà đầu tư tài chính đối với các khoản đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và tham gia tái cơ cấu để chuyển sang công ty cổ phần đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa.

  5. Hoạt động tư vấn: Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn: quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, đầu tư dự án, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp…

ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Chi Thanh

Chairman of the Board of Members

Mr Nguyen Quoc Huy

Board Member, General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Nghiêm Xuân Đa

Deputy General Director

Mr Lê Thanh Tuấn

Deputy General Director

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant

Mr Chu Thanh Long

Supervisor

Mr Thoi Van Tan

Supervisor

Mr Nguyen Duc Nam

Supervisor
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
State Capital Investment Corporation (SCIC). Address: Level 23-24 Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung St., Cau Giay Dist., Hanoi. License: No. 338/GP-BC dated November 10th, 2006. Website: www.scic.vn