TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Hồ sơ doanh nghiệp - Mẫu TT-01/TCT

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp

2. Giấy đăng ký kinh doanh số . . . ngày . . . tháng . . . năm 200.. 

3. Ngành nghề kinh doanh chính:                                                                     

4. Địa chỉ, điện thoại, fax:                                                                                                   

5. Vốn điều lệ:                           triệu đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước:            triệu đồng

 

Một số chỉ tiêu tổng hợp

Đơn vị tính

Năm . . .

Năm . . .

1.Tổng số vốn chủ sở hữu ( MS 410 BCĐKT)

   Trong đó:

-         Vốn đầu tư của chủ sở hữu ( MS 411 BCĐKT)

-         Thặng dư vốn cổ phần ( MS 412 BCĐKT)

-         Cổ phiếu ngân quỹ ( MS 413 BCĐKT)

-         Quỹ đầu tư phát triển ( MS 416 BCĐKT)

-         Lợi nhuận chưa phân phối ( MS 419 BCĐKT)

Tr.đ

 

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

 

 

 

 

(...)

 

 

 

 

(...)

2. Diện tích đất quản lý sử dụng

m2

 

 

3. Doanh thu thực hiện ( MS 10+21+31 BCKQKD)

Tr.đ

 

 

4. Lợi nhuận trước thuế (+), lỗ (-)

Tr.đ

 

 

5. Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

 

 

6. Lợi nhuận được chia trên vốn Nhà nước      

Tr.đ

 

 

7. Tổng số phát sinh phải nộp NS

Trong đó: Các loại thuế

Tr.đ

Tr.đ

 

 

8. Tổng số lao động bình quân trong năm

Người

 

 

9. Tổng quỹ tiền lương, tiền công thực hiện

Tr.đ

 

 

10. Thu nhập bình quân người/ tháng

Đồng

 

 

11. Số tiền nhà nước phải thu hồi của người lao động  mua cổ phần trả chậm

    - Số đã thu trong năm

 

Tr.đ

Tr.đ

 

 

12. Giá trị cổ phần nhà nước cấp cho người lao động hưởng cổ tức

 

Tr.đ

 

 

Gửi kèm theo báo cáo này bản sao các tài liệu sau:

1.      Điều lệ doanh nghiệp;

2.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

3.      Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;

4.      Lý lịch tóm tắt thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc;

5.      Danh sách cổ đông (hoặc danh sách cổ đông lớn);

6.      Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

7.      Các quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp.                                                    

                                                              Người đại diện

                                                                                                                           (ký, ghi rõ họ tên)

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông