TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Hoạt động kinh doanh qúy - Mẫu TT-03/TCT

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ NĂM 200...

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ, điện thoại, fax:

3. Vốn điều lệ:         triệu đồng

Trong đó: Vốn Tổng công ty         triệu đồng

1. Tóm tắt hoạt động của Doanh nghiệp quý ..... năm ......

- Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh

- Tình hình quản lý sử dụng vốn, khả năng thanh toán nợ

- Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

- Tình hình thanh toán các khoản nợ Tổng công ty

- Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: phát hành cổ phần, chia cổ tức,...

- Những thuận lợi, khó khăn phát sinh

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến Tổng công ty: cổ tức, công nợ,…

3. Các đánh giá và kiến nghị:

 

 

 

Người đại diện

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Các tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tài chính quý;

- Các tài liệu liên quan khác.

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông