STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Xác nhận nợ với Tổng công ty - Mẫu TT-06/TCT

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Công ty…………………………..             

XÁC NHẬN CÔNG NỢ VỚI TỔNG CÔNG TY

Đến ngày 31 tháng 12 năm……

Đơn vị tính: đồng

1.     Nợ tiền bán cổ phần, cổ tức tại thời điểm bàn giao cho Tổng công ty

Nội dung

Số phải nộp

 

Số đã nộp

Số còn phải nộp

- Tiền bán cổ phần nhà nước

 

 

 

- Tiền cổ tức

 

 

 

- Người lao động mua cổ phần trả chậm

 

 

 

- Các khoản phải nộp khác (nếu có)

 

 

 

Cộng:

 

 

 

Ghi chú:

- Số đã nộp về Tổng công ty:

- Số đã nộp về Cục TCDN:

- Số đã nộp về nơi khác:

- Copy đóng dấu sao y bản chính gửi cho Tổng công ty các UNC, chứng từ đối với các khoản nộp về Cục TCDN và nơi khác để làm căn cứ đối chiếu.

2. Cổ tức phát sinh sau thời điểm bàn giao về SCIC:

Nội dung

Số phải nộp

Số đã nộp

Số còn phải nộp

- Cổ tức năm 2006

 

 

 

- Cổ tức năm 2007

 

 

 

- Cổ tức năm 2008

 

 

 

- Cổ tức năm ……..

 

 

 

- Các khoản phải nộp khác (nếu có)

 

 

 

Cộng:

 

 

 

3. Lãi phát sinh do chậm thanh toán:

- Lãi phát sinh do chậm nộp các khoản tại thời điểm bàn giao:

- Lãi phát sinh do chậm nộp tiền cổ tức được chia:

Tổng số nợ (1.1+1.2+1.3) của công ty với SCIC đến thời điểm…………..là:

Bằng chữ:

Ghi chú: Căn cứ áp dụng lãi suất để tính lãi do chậm thanh toán theo quy định tại Quyết định 76/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

(Ký và đóng dấu)

 

Ngày        tháng      năm 20....

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


No item found!

MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2020 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department