TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Kế hoạch số 399-KH/ĐU ngày 02/8/2022 của Đảng ủy SCIC về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC/Tổng Công ty) ban hành Kế hoạch số 399-KH/ĐU, ngày 02/8/2022 tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy SCIC về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

- Thông qua tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ SCIC chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

- Cung cấp thông tin, củng cố, bồi đắp niềm tin của xã hội về vị trí, vai trò và những đóng góp tích cực của doanh nghiệp nhà nước nói chung, trong đó có SCIC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội của đất nước. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, nội dung thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ SCIC và các đơn vị thuộc, trực thuộc.

- Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Tổng Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

- Việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; Kế hoạch số 37-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 306-KH/ĐU, ngày 25/02/2022 của Đảng ủy SCIC về việc thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (Tuyên truyền theo thông tin kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị của Trung ương và Đảng ủy Khối).

- Việc tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

- Các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Các hoạt động và kết quả kinh doanh của SCIC.

2. Nội dung tuyên truyền thường xuyên

- Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

- Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết của Đảng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên.

- Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng trong điều kiện dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nghiên cứu xây dựng, ban hành mới các quy chế, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

- Về vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tự phê bình, phê bình và tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc huy động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là việc tổng kết những mô hình thí điểm về tổ chức - cán bộ và phát triển lý luận về xây dựng Đảng nhằm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 808-CV/ĐUK, ngày 13/05/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trong toàn Đảng bộ Khối.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đăng tải các bài viết về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 theo Kế hoạch này trên website SCIC, Bản tin Người đại diện, hệ thống email nội bộ và các tạp chí, báo chí bên ngoài.

2. Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống, tích cực trên các trang mạng cá nhân.

3. Tổ chức hội nghị cấp ủy, sinh hoạt của chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia các hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối qua đó kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội.

4. Hưởng ứng và tham gia dự thi Giải Búa liềm vàng Khối và Đảng ủy SCIC năm 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy SCIC phân công đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các chi bộ trực thuộc kịp thời phổ biến, quán triệt, thực hiện tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ, đơn vị mình. Đồng thời thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền tại phần II, phần III Kế hoạch này tại các kỳ họp chi bộ.

3. Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên SCIC tăng cường, thường xuyên tuyên truyền, phá huy vai trò, trách nhiệm huy động quần chúng, người lao động tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; trong học tập và tham gia thực hiện các hiệu quả các nghị quyết của Đảng thông qua chương trình công tác, các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị người lao động.

4. Giao Văn phòng Đảng Đoàn phối hợp với Ban Đối ngoại Truyền thông phấn đấu có ít nhất 01 bài viết/01 quý đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương/Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối/website SCIC/Bản tin Người đại diện để giới thiệu, tuyên truyền về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các nội dung trên (Số lượng bài viết là căn cứ Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại tổ chức đảng trực thuộc vào cuối năm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác Tuyên giáo của Đảng bộ SCIC).

Đảng ủy SCIC


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn