TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đảng ủy SCIC tổ chức phát động tham dự Giải Búa liềm vàng tại Đảng bộ SCIC

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

KẾ HOẠCH

Phát động tham dự Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022

(Theo Kế hoạch số 376-KH/ĐU ngày 17/6/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 27/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng  của Đảng bộ Khối năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Đảng ủy SCIC) tổ chức phát động tham dự Giải Búa liềm vàng tại Đảng bộ SCIC, cụ thể như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục phát huy kết quả Đảng bộ SCIC đã đạt được từ Giải Búa liềm vàng năm 2021 của Đảng ủy Khối; đưa Giải Búa liềm vàng trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ SCIC.

- Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng Công ty tiếp tục quan tâm, tích cực viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng, ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng năm 2022:

+ Tiếp tục góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy SCIC về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

+ Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

+ Tích cực phát hiện những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời phản ánh kết quả và những nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đơn vị, nhất là trong sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước;

 1. Nội dung và thể lệ Giải Búa liềm vàng năm 2022
 2. Nội dung:
 3. Các bài viết về xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: công tác tổ chức – cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng.....

Chủ đề cụ thể gồm:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”;

(2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

(3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

(4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”;

(5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 37-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng;

          - Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, có định hướng tư tưởng đúng đắn; phát hiện các vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

 1. Các bài viết gắn với SCIC:

- Chủ đề góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của SCIC tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản trị doanh nghiệp.

- Chủ đề xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy SCIC phát triển bền vững;

- Chủ đề về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung, Đảng bộ SCIC trong sạch, vững mạnh. 

- Chủ đề về vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoạt động đầu tư, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Phát hiện các vấn đề mới, có tác dụng tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần xây dựng Tổng Công ty.

 1. Thể lệ
 2. Đối tượng tham dự giải:

- Cán bộ, đảng viên, người lao động tại SCIC;

- Các chi bộ, đơn vị trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên SCIC.

 1. Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình bao gồm: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí… Trong đó:

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác.

- Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

 1. Thời gian, nơi nhận tác phẩm:

- Thời gian nhận bài viết: Từ tháng 6/2022 đến hết 15/11/2022.

- Tác phẩm của các đảng viên, cán bộ, nhân viên hoặc chi bộ trong đơn vị gửi trực tiếp về Đảng ủy SCIC bản cứng và file mềm (qua Văn phòng Đảng Đoàn tổng hợp, báo cáo).

 1. Số lượng, giá trị giải thưởng và nguồn kinh phí khen thưởng tại Đảng bộ SCIC:

- 03 giải cho tác giả (bao gồm: nhóm tác giả, tác giả cá nhân) có tác phẩm có chất lượng xuất sắc (tính theo số điểm chấm từ cao xuống thấp) gồm:

+ 01 giải nhất: mức thưởng 03 triệu đồng/giải;

+ 01 giải nhì: mức thưởng 2,5 triệu đồng/giải;

+ 01 giải ba: mức thưởng 02 triệu đồng/giải.

- 10 giải khuyến khích dành cho các tác giả (bao gồm: nhóm tác giả, tác giả cá nhân) có tác phẩm chất lượng tốt (tính theo số điểm chấm từ cao xuống thấp): Mức thưởng 01 triệu đồng/giải.

- 03 giải cho tập thể (chi bộ/đơn vị) có nhiều tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng có chất lượng đạt tốt trở lên (tính theo số lượng bài có chất lượng từ nhiều đến ít):

+ 01 giải nhất: mức thưởng 03 triệu đồng/giải;

+ 01 giải nhì: mức thưởng 02 triệu đồng/giải;

+ 01 giả ba: mức thưởng 01 triệu đồng/giải.

- Các tác giả, nhóm tác giả có bài viết được giải của Đảng ủy Khối DNTW, bên cạnh giải thưởng của Đảng ủy Khối sẽ được Đảng ủy, Tổng Công ty xem xét khen thưởng mức 02 triệu đồng/giải khuyến khích; 05 triệu đồng/giải Ba; 10 triệu đồng/giải Nhì; 15 triệu đồng/giải Nhất; 20 triệu đồng/Giải đặc biệt.

Kinh phí khen thưởng được sử dụng từ các nguồn theo quy định của Đảng ủy và Tổng Công ty.

 1. Tiêu chí xét trao giải:

- Tiêu chí chung đối với các tác phẩm: Các tác phẩm được viết bằng tiếng Việt, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng được Bộ Thông tin truyền thông cấp phép (trong đó có website SCIC). Tác phẩm đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng; không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố được xét giải.

- Tiêu chí chung đối với các tập thể: Tích cực tham gia hưởng ứng Giải; có nhiều tác giả, tác phẩm tham dự Giải; có số lượng tác giả, tác phẩm đạt giải.

Ngoài ra, tại thời điểm chấm, Ban Tổ chức Giải sẽ ban hành một số tiêu chí cụ thể gắn với đặc điểm của Đảng bộ, Tổng Công ty.

III. Tổ chức thực hiện tại Đảng bộ SCIC

 1. Đảng ủy SCIC:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch phát động cán bộ, đảng viên, người lao động, chi bộ, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội tại SCIC tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022 của Đảng ủy Khối.

- Thành lập Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng 2022 (Ban Tổ chức Giải) của Đảng ủy SCIC gồm các đồng chí có tên sau đây:

(1) Đ/c Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Trưởng ban;

(2) Đ/c Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc -  Phó Trưởng ban;

(3) Đ/c Nghiêm Xuân Đa, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;

(4) Đ/c Vũ Trí Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng – Thành viên;

(5) Đ/c Nhâm Thị Hồng Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn – Thành viên;

(6) Đ/c Bùi Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban TCCB – Thành viên;

(7) Đ/c Đàm Thúy Nga, Trưởng ban Đối ngoại truyền thông – Thành viên;

(8) Đ/c Đỗ Thị Nguyệt Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn – Thư ký.

- Ban Tổ chức Giải có nhiệm vụ:

+ Xem xét, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng, nội dung hay, đáp ứng yêu cầu của Giải và đánh giá kết quả phong trào hưởng ứng tham dự giải của các đơn vị để báo cáo Đảng ủy SCIC xem xét, khen thưởng.

+ Lựa chọn các tác phẩm có nội dung chất lượng tốt đáp ứng thể lệ/yêu cầu, gửi tham dự Giải Búa liềm vàng của Đảng ủy Khối DNTW hoặc gửi tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VII – năm 2022.

 1. Các chi bộ, đơn vị trực thuộc và BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên SCIC:

- Quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, người lao động đơn vị mình về mục đích, nội dung Giải Búa liềm vàng năm 2022; vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tham gia viết bài, sáng tạo các tác phẩm theo yêu cầu, thể lệ của Giải.

- Mỗi chi bộ, đơn vị, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên SCIC có ít nhất 01 bài dự thi tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022.

 1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc:

- Giao Văn phòng Đảng Đoàn chủ trì, tham mưu giúp Đảng ủy triển khai các nội dung liên quan đến kế hoạch này.

- Giao Ban Đối ngoại truyền thông thực hiện truyền thông trên website, bản tin nội bộ của SCIC và các báo uy tín khác các nội dung về Giải Búa liềm vàng năm 2022 của Đảng ủy Khối, Đảng ủy SCIC.

Căn cứ Kế hoạch này, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng sinh hoạt tại Đảng bộ SCIC, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên SCIC phổ biến, quán triệt và triển khai, thực hiện./.

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn