TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022

(Kế hoạch số 49-KL/ĐUK ngày 27/5/2022)

Năm 2022 - năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, những thách thức lớn đối với hội nhập toàn cầu, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và tăng trưởng xanh, giải quyết các vấn đề xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ tác động không nhỏ đến việc phục hồi nền kinh tế và ổn định đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao, quyết tâm lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VII, năm 2022 (theo Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương trong xã hội.

- Nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên, người lao động; phóng viên, biên tập viên của tạp chí, bản tin nội bộ, bộ phận truyền thông tại các doanh nghiệp đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối quan tâm, tích cực viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng, ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong Khối.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời phản ánh kết quả và những nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đơn vị, nhất là trong sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

 1. 2. Yêu cầu

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất,cấp uỷ, đơn vị có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Thông qua các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối cần hiểu đúng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn đơn vị để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối và xã hội.

 1. II. NỘI DUNG, THỂ LỆ GIẢI
 2. 1. Tên giải thưởng

Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

 1. Nội dung

- Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. (3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 37-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

          - Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, có định hướng tư tưởng đúng đắn; phát hiện các vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

          - Giải cũng dành để trao cho các cấp uỷ, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trong toàn Đảng bộ Khối.

 1. Thể lệ (có văn bản kèm theo)
 2. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm
 3. a) Thời gian đăng, phát tác phẩm

- Đối với tác phẩm đã đăng, phát trên các đài, báo, tạp chí, cổng thông tin (được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép), thời gian tính từ ngày 30/11/2021 - 20/11/2022.

- Đối với tác phẩm muốn đăng, phát trên Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương (chưa đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng khác), thời gian gửi tác phẩm (bản mềm và bản in) về Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối từ 30/11/2021 - 31/10/2022 để biên tập, đăng tải.

 1. b) Thời hạn nhận tác phẩm: Trước ngày 30/11/2022 (theo dấu bưu điện). Hồ sơ tham dự Giải bao gồm:

- Tác phẩm tham dự Giải: Bản chính hoặc photo từ báo in, báo điện tử; bản ghi file ra đĩa CD hoặc USB đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình… đã được đăng, phát trên báo, đài,… gửi về Cơ quan thường trực Giải (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương).

- Sơ yếu lý lịch của tác giả: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, email.

- Danh sách thống kê tác phẩm tham dự Giải.

 1. c) Địa chỉ: Tác phẩm tham dự Giải gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, tầng 3, nhà C, số 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080 48005; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2022. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Các tác giả có thể đồng thời gửi tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII-năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương và Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

III. BAN TỔ CHỨC, CHẤM VÀ TRAO GIẢI

 1. Ban Tổ chức Giải (giai đoạn 2021 - 2025)

Do 01 đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối làm Trưởng ban Tổ chức Giải, các thành viên Ban Tổ chức Giải gồm: Trưởng các ban xây dựng Đảng, đơn vị và Văn phòng Đảng ủy Khối, đại diện thường trực một số đảng ủy trực thuộc.

Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong quá trình hoạt động.

 1. Cơ quan Thường trực Giải

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là Cơ quan Thường trực Giải.

 1. Chấm, công bố và trao Giải

Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Thường trực Giải.

Lễ công bố và trao Giải dự kiến tổ chức vào Quý I/2023.

 1. KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI

Kinh phí tổ chức Giải từ ngân sách Nhà nước theo quy định và từ hoạt động tài trợ, hỗ trợ tự nguyện, hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị.

Cơ quan Thường trực Giải phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối đề xuất với Ban Tổ chức Giải về kinh phí tổ chức Giải Búa liềm vàng.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. 1. Đảng ủy Khối

1.1. Ban Tuyên giáo

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập Ban Giám khảo; tham mưu, chủ trì ban hành Kế hoạch, tổ chức triển khai, tuyên truyền Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

- Chỉ đạo Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối và hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối duy trì chuyên mục hưởng ứng Giải Búa liềm vàng; xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để có nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; phóng viên, biên tập viên trong Đảng bộ Khối. Qua đó định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm, như: Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền và kết quả bước đầu phục hồi nền kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch Covid-19, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; những kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật cùng với những vấn đề khó đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp nhà nước; về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…

- Đôn đốc, tiếp nhận các tác phẩm của người lao động, cán bộ, đảng viên trong Khối gửi tham gia Giải; tổng hợp, thẩm định tác phẩm dự thi bảo đảm theo quy định của Thể lệ Giải.

- Tổng hợp kết quả tham gia Giải ở Đảng bộ Khối, báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Tổ chức Trung ương.

1.2. Văn phòng Đảng ủy Khối

Chuẩn bị kinh phí tổ chức Giải từ ngân sách Nhà nước theo quy định.

1.3. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo, Văn phòng triển khai thực hiện kế hoạch này.

 1. 2. Các đảng ủy trực thuộc

- Có hình thức chỉ đạo bằng văn bản, phát động hưởng ứng, tham gia Giải (gửi báo cáo về Đảng ủy Khối qua Ban Tuyên giáo). Thời gian hoàn thành: sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kế hoạch này.

- Tạo điều kiện để người lao động, cán bộ, đảng viên tham gia viết, sáng tác các tác phẩm tham dự Giải. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng trên các ấn phẩm, chương trình, trang thông tin điện tử; động viên tác giả gửi tác phẩm có chất lượng tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả tham gia Giải với thường trực cấp ủy. Đồng thời, tổng hợp các tác phẩm đạt yêu cầu gửi báo cáo kết quả hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

THỂ LỆ GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

___ 

 1. Đối tượng tham dự Giải

- Về tác giả:

+ Cán bộ, đảng viên, người lao động, phóng viên, biên tập viên trong Khối (đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..).

+ Đối với tác giả là cán bộ, người lao động tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối nhưng tổ chức Đảng không thuộc Đảng bộ Khối, thì nộp tác phẩm qua tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối để tổng hợp và gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo).

+ Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm:

+ Là tác phẩm báo chí thuộc các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương, của ngành vẫn được quyền dự Giải, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đạt giải của Giải báo chí quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

+ Các đảng ủy trực thuộc tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; động viên được nhiều cán bộ, đảng viên, người lao động, phóng viên, biên tập viên tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

+ Cơ quan thường trực Giải - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chỉ nhận tác phẩm được đảng ủy trực thuộc tổng hợp, sơ loại; không nhận bài của các tác giả gửi riêng lẻ.

 1. Số lượng, giá trị giải thưởng
 2. a) Đối với tác giả, tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng: 01 Giải Đặc biệt, 02 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 05 - 07 Giải Ba, 15 - 20 Giải Khuyến khích.
 3. b) Đối với tập thể: Ban Tổ chức trao 5 - 10 giải cho các đảng ủy trực thuộc tiêu biểu, xuất sắc.
 4. Hình thức khen thưởng
 5. a) Đối với tác giả, tác phẩm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng. Các tác phẩm đạt Giải Ba trở lên được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối.
 6. b) Đối với tập thể: Bằng khen của Đảng ủy Khối và tiền thưởng.
 7. Tiền thưởng
 8. a) Đối với tác giả, tác phẩm:

- Giải Đặc biệt: 15.000.000 đ/giải.

- Giải Nhất: 10.000.000 đ/giải.

- Giải Nhì: 7.000.000 đ/giải.

- Giải Ba: 5.000.000 đ/giải.

- Giải Khuyến khích: 3.000.000 đ/giải.

 1. b) Đối với tập thể:

- Tập thể có thành tích tiêu biểu: 7.000.000 đồng/giải.

- Tập thể có thành tích xuất sắc: 5.000.000 đồng/giải.

 1. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác.

 1. Tiêu chí xét trao Giải
 2. a) Tiêu chí chung đối với các tác phẩm:

- Tác phẩm báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) được trao Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí,…

- Tác phẩm đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng từ tưởng chính trị đúng đắn, có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

- Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

- Tác phẩm không được xét: Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài; các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; các tác phẩm mang tính hư cấu (tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện, thơ,…); ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật,…

 1. b) Tiêu chí chung đối với các tập thể:

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

- Tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết việc triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại cơ quan, đơn vị thu hút nhiều tác phẩm tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng.

- Có số lượng tác giả, tác phẩm tham dự Giải nhiều và có chất lượng nhất.

- Có tác giả, tác phẩm đạt giải.

BAN TỔ CHỨC GIẢI

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Đinh Chí Kiên

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Thanh Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn