TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Đảng ủy SCIC tham dự Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện  Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư đã thảo luận và thống nhất ban hành Kết luận số 20-KL/TW về kinh tế- xã hội năm 2021-2022; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 37-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (HNTW4), ngày 8/4/2022, tại trụ sở chính, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Khởi- Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, phóng viên Báo điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương.

Về phía Đảng bộ SCIC có đồng chí Nguyễn Chí Thành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Quốc Huy- Phó Bí thư Đảng ủy, TVHĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC.

Phát biểu khai mạc và quán triệt tinh thần học tập Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Thành viên HĐTV đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC nêu cao tinh thần tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nội dung của Hội nghị, nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương từ đó có nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, Tổng Công ty, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên SCIC trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Kết luận số 21-KL/TW, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại SCIC

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Chí Thành- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Mạnh Khởi- Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương trình bày toàn văn các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là Kết luận đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, cũng là nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Ảnh: Đồng chí Phạm Mạnh Khởi- Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đối với Đảng bộ SCIC, ngày 25 tháng 02 năm 2022, Đảng ủy đã ban hành kế hoạch 306 - KH/ĐU thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu cấp ủy các cấp, Ban Lãnh đạo SCIC xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, phương pháp triển khai thực hiện các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan của Đảng ủy Khối; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty. Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không được hình thức, chiếu lệ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trong Đảng bộ SCIC.

Kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Kết luận số 21-KL/TW. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng và hệ thống chính trị và của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên SCIC. Đồng thời, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Kết luận của Đảng vào tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí đang công tác, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, mục tiêu Kết luận thành hiện thực, thành phong trào hành động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới. Trước mắt, là việc tích cực thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Tổng công ty/đơn vị. Đồng chí đề nghị sau khi kết thúc học tập, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành việc viết thu hoạch cá nhân với yêu cầu bản thu hoạch phải thể hiện được nhận thức cá nhân về những nội dung Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch HĐTV

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Nghiêm Xuân Đa

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Nguyễn Đức Nam

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phó Tổng giám đốc: Lê Song Lai
Nội dung: Trưởng Ban ĐNTT: Đàm Thúy Nga; Cv: Lê-Chi