TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Ý kiến về nội dung họp HĐQT/ Đại hội đồng cổ đông - Mẫu TT-04/TCT

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi:     Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Họ và tên Người đại diện vốn:

Tên doanh nghiệp:

Chức vụ trong doanh nghiệp:

Với tư cách là người được Tổng công ty ủy quyền Đại diện vốn của Tổng công ty tại ......................................, tôi (chúng tôi) sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị/ Đại hội đồng cổ đông của công ty...........................ngày .......................

Theo quy định tại khoản 2 điều 6 Quy chế Người đại diện, tôi (chúng tôi) xin báo cáo và đề nghị Tổng công ty cho ý kiến để tôi (chúng tôi) thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề sau:

STT

Nội dung, vấn đề

Ý kiến của người đại diện

Lý do

 

 

 

 

 

 

Trân trọng cảm ơn.

 

Các tài liệu gửi kèm gồm:    

- Chương trình nghị sự của cuộc họp;

- Các tài liệu liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp phát hành thêm vốn, đề nghị gửi phương án phát hành tăng vốn và các tài liệu về dự án Doanh nghiệp dự kiến đầu tư (nếu có);

- Các tài liệu liên quan khác;

Ngày    tháng    năm 200

Người đại diện

    (ký, ghi rõ họ tên)

 

 


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông