TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Xác nhận nợ với Tổng công ty - Mẫu TT-06/TCT

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công ty…………………………..             

XÁC NHẬN CÔNG NỢ VỚI TỔNG CÔNG TY

Đến ngày 31 tháng 12 năm……

Đơn vị tính: đồng

1.     Nợ tiền bán cổ phần, cổ tức tại thời điểm bàn giao cho Tổng công ty

Nội dung

Số phải nộp

 

Số đã nộp

Số còn phải nộp

- Tiền bán cổ phần nhà nước

 

 

 

- Tiền cổ tức

 

 

 

- Người lao động mua cổ phần trả chậm

 

 

 

- Các khoản phải nộp khác (nếu có)

 

 

 

Cộng:

 

 

 

Ghi chú:

- Số đã nộp về Tổng công ty:

- Số đã nộp về Cục TCDN:

- Số đã nộp về nơi khác:

- Copy đóng dấu sao y bản chính gửi cho Tổng công ty các UNC, chứng từ đối với các khoản nộp về Cục TCDN và nơi khác để làm căn cứ đối chiếu.

2. Cổ tức phát sinh sau thời điểm bàn giao về SCIC:

Nội dung

Số phải nộp

Số đã nộp

Số còn phải nộp

- Cổ tức năm 2006

 

 

 

- Cổ tức năm 2007

 

 

 

- Cổ tức năm 2008

 

 

 

- Cổ tức năm ……..

 

 

 

- Các khoản phải nộp khác (nếu có)

 

 

 

Cộng:

 

 

 

3. Lãi phát sinh do chậm thanh toán:

- Lãi phát sinh do chậm nộp các khoản tại thời điểm bàn giao:

- Lãi phát sinh do chậm nộp tiền cổ tức được chia:

Tổng số nợ (1.1+1.2+1.3) của công ty với SCIC đến thời điểm…………..là:

Bằng chữ:

Ghi chú: Căn cứ áp dụng lãi suất để tính lãi do chậm thanh toán theo quy định tại Quyết định 76/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

(Ký và đóng dấu)

 

Ngày        tháng      năm 20....

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)


GIỚI THIỆU
Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Thành viên-Phụ trách HĐTV

Ông: Nguyễn Chí Thành

- Thành viên HĐTV
- Tổng Giám Đốc

Ông: Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà: Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTV

Ông: Lê Song Lai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Đinh Việt Tùng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông: Chu Thanh Long

Kiểm Soát Viên

Ông: Thời Văn Tấn

Kiểm Soát Viên

Ông: Vũ Trí Thức

Kế Toán Trưởng
Thông điệp
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Công bố thông tin
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2021 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông