TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

SCIC - Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới thường xuyên tổ chức Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội để thượng tôn pháp luật, tôn vinh Hiến pháp - đạo luật gốc của một đất nước. Đa số các quốc gia kể trên đều lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp luật hàng năm.

Ở Việt Nam, Ngày Pháp luật Việt Nam cũng là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tiếp đó, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Nghị định số 28/2013/NĐ-CP) đã quy định cụ thể hơn về nội dung, hình thức, trách nhiệm hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật. Mục đích của ngày này nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân. Qua đó tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân - một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây còn là dịp các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị… đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa ra những mặt hạn chế còn tồn tại trong hệ thống pháp luật để định hướng triển khai các công việc liên quan trong thời gian tới. Ngoài ra, Ngày Pháp luật Việt Nam còn tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật.

Với tinh thần kể trên, ngày 11/5/2023, Bộ Tư pháp đã có Công văn 1855/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 với các nội dung chính: (i) Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (ii) Tăng cường công tác truyền thông Dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)... góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; (iii) Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam hay xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân.

Theo đó, ngày 25/10/2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) có Quyết định số 607/QĐ-UBQLV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Công văn số 2307/UBQLV-PCKS về việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11. Tại các văn bản này, Ủy ban đã xây dựng nội dung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bám sát quy định tại Điều 6 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP, cụ thể: (i) Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng, đăng tải tin bài hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; (ii) Tổ chức hội nghị công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật; (iii) Đề xuất khen thưởng chuyên đề công tác pháp chế đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế tại Ủy ban và các doanh nghiệp; (iv) Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật, quy định, chỉ đạo liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; (v) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với từng bước thực hiện chuyển đổi số tại Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty. Ủy ban cũng đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty tổ chức triển khai các nội dung kể trên để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị mình.

Hòa cùng không khí trên toàn quốc và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban, với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước có chức năng đầu tư kinh doanh và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, SCIC đã và đang tích cực triển khai các hoạt động hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 thông qua khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Qua đó, SCIC xác định các nội dung trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hằng ngày, hằng giờ và thường xuyên của cả Tổng công ty nói chung cũng như từng người lao động, Người đại diện vốn… nói riêng.

Từ khi thành lập đến nay, hành lang pháp lý và các cơ chế, chính sách điều chỉnh hoạt động của SCIC luôn được chú trọng xây dựng và không ngừng hoàn thiện với nhiều văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành. Khuôn khổ pháp lý tương đối hoàn chỉnh đã giúp mô hình hoạt động của SCIC được vận hành có hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ giao. Về phần mình, SCIC cũng chủ động xây dựng được hệ thống quy trình, quy chế nội bộ gồm hơn 130 văn bản, bao quát tất cả các hoạt động nghiệp vụ của Tổng công ty. SCIC thường xuyên rà soát hệ thống văn bản nội bộ trên cơ sở cập nhật các văn bản pháp lý mới được ban hành để kịp thời phát hiện, chỉnh sửa, bổ sung các quy định mới nhằm phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty… Đặc biệt, nhiều cơ chế, chính sách được SCIC tìm tòi, xây dựng và triển khai trong nội bộ SCIC đã được các cơ quan chức năng tham khảo, nhân rộng và áp dụng chung cho các DNNN như: quy chế người đại diện, cơ chế bán đấu giá cả lô, cơ chế chào bán cạnh tranh đối với cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết, đặt cọc, ký quỹ, thanh toán đối với giao dịch cổ phiếu niêm yết...

Bên cạnh đó, để áp dụng thống nhất trong quá trình quản trị công ty có vốn của SCIC, Tổng công ty đã xây dựng mẫu Điều lệ áp dụng cho công ty cổ phần chưa đại chúng và 02 Quy chế mẫu: (i) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, (ii) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho các doanh nghiệp có vốn của SCIC (chưa đại chúng) theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc tuyên phổ biến pháp luật đặc biệt được SCIC chú trọng và triển khai dưới nhiều hình thức. Hằng tháng, SCIC hoàn thành ít nhất 01 Bản tin giới thiệu văn bản pháp luật mới gửi tới email cán bộ SCIC và đăng trên Bản tin Người đại diện (Báo giấy và Báo điện tử trên website của SCIC); Báo cáo phân tích ảnh hưởng của chính sách pháp luật mới tới hoạt động của SCIC gửi tới email cán bộ SCIC. Từ ngày 01/01/2023 tới ngày 31/10/2023, SCIC đã có 16 Bản tin tóm tắt văn bản pháp luật mới và 10 Báo cáo phân tích ảnh hưởng của chính sách pháp luật mới tới hoạt động của SCIC. Đối với các văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng lớn tới hoạt động của mình, SCIC luôn kịp thời hoàn thành Bảng so sánh điểm khác nhau giữa văn bản pháp luật cũ và mới để cán bộ SCIC tiện theo dõi và áp dụng trong công việc. Bên cạnh đó, nhằm đưa ra những góc nhìn từ thực tiễn, cảnh báo pháp lý cho cán bộ nhân viên, Người đại diện vốn, năm 2023, SCIC còn xây dựng và phổ biến Báo cáo phân tích một số vụ án liên quan trực tiếp đến quyền – lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhà nước và SCIC 5 năm trở lại đây và bài học rút ra; Báo cáo phân tích những vi phạm về đấu thầu thường gặp và bài học rút ra. Nhờ đó, hiểu biết về pháp luật của cán bộ, Người đại diện vốn của SCIC rất vững vàng, sâu rộng, hữu ích cho công việc, nhờ đó, mang lại hiệu quả công việc cao và rút ngắn thời gian làm việc.

SCIC đã và đang chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các văn bản pháp luật, quy chế nội bộ của SCIC được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Các Bản tin tóm tắt văn bản pháp luật, Báo cáo phân tích ảnh hưởng của chính sách pháp luật mới tới hoạt động của SCIC, các văn bản và Báo cáo khác đều được gửi tới cán bộ thông qua email. Hệ thống quy trình, quy chế nội bộ của SCIC đã được tổng hợp trên đường link điện tử để tiện theo dõi, tra cứu mọi nơi, mọi lúc. Tới đây, mục tiêu của SCIC là tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin để phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mặt khác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, SCIC nhận thức rõ ràng điều kiện tiên quyết là tuân thủ, chấp hành đúng quy định của pháp luật. Do đó, SCIC rất đề cao vai trò của tổ chức pháp chế trong cơ cấu tổ chức của mình. Ban Pháp chế SCIC được Hội đồng quản trị SCIC (nay là Hội đồng thành viên) thành lập từ tháng ngày 29/8/2008 với chức năng tham mưu cho Lãnh đạo SCIC về công tác pháp chế liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh của SCIC. Ban Pháp chế SCIC luôn được các cấp Lãnh đạo Tổng công ty quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình công tác, học tập nâng cao năng lực. Các tập thể, cá nhân người lao động tại SCIC và Người đại diện vốn của SCIC luôn có ý thức tự cập nhật kiến thức pháp luật để tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình công tác và tham gia các quan hệ xã hội.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, SCIC đang chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào đời sống doanh nghiệp và cuộc sống thường nhật. Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ giới hạn trong ngày 09/11 mà còn xuyên suốt mọi hoạt động của SCIC trong quá trình xây dựng và phát triển./.


GIỚI THIỆU
Tầm nhìn
Trở thành nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước hàng đầu ở Việt Nam,một trong những đầu mối thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công, phân cấp.
Sứ mệnh
Giá trị theo đuổi
LIÊN KẾT WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Địa chỉ: Tầng 23-24 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy phép: 338/GP-BC ngày 10/11/2006 Website: www.scic.vn