STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Hồ sơ doanh nghiệp - Mẫu TT-01/TCT

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp

2. Giấy đăng ký kinh doanh số . . . ngày . . . tháng . . . năm 200.. 

3. Ngành nghề kinh doanh chính:                                                                     

4. Địa chỉ, điện thoại, fax:                                                                                                   

5. Vốn điều lệ:                           triệu đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước:            triệu đồng

 

Một số chỉ tiêu tổng hợp

Đơn vị tính

Năm . . .

Năm . . .

1.Tổng số vốn chủ sở hữu ( MS 410 BCĐKT)

   Trong đó:

-         Vốn đầu tư của chủ sở hữu ( MS 411 BCĐKT)

-         Thặng dư vốn cổ phần ( MS 412 BCĐKT)

-         Cổ phiếu ngân quỹ ( MS 413 BCĐKT)

-         Quỹ đầu tư phát triển ( MS 416 BCĐKT)

-         Lợi nhuận chưa phân phối ( MS 419 BCĐKT)

Tr.đ

 

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

 

 

 

 

(...)

 

 

 

 

(...)

2. Diện tích đất quản lý sử dụng

m2

 

 

3. Doanh thu thực hiện ( MS 10+21+31 BCKQKD)

Tr.đ

 

 

4. Lợi nhuận trước thuế (+), lỗ (-)

Tr.đ

 

 

5. Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

 

 

6. Lợi nhuận được chia trên vốn Nhà nước      

Tr.đ

 

 

7. Tổng số phát sinh phải nộp NS

Trong đó: Các loại thuế

Tr.đ

Tr.đ

 

 

8. Tổng số lao động bình quân trong năm

Người

 

 

9. Tổng quỹ tiền lương, tiền công thực hiện

Tr.đ

 

 

10. Thu nhập bình quân người/ tháng

Đồng

 

 

11. Số tiền nhà nước phải thu hồi của người lao động  mua cổ phần trả chậm

    - Số đã thu trong năm

 

Tr.đ

Tr.đ

 

 

12. Giá trị cổ phần nhà nước cấp cho người lao động hưởng cổ tức

 

Tr.đ

 

 

Gửi kèm theo báo cáo này bản sao các tài liệu sau:

1.      Điều lệ doanh nghiệp;

2.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

3.      Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất;

4.      Lý lịch tóm tắt thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc;

5.      Danh sách cổ đông (hoặc danh sách cổ đông lớn);

6.      Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

7.      Các quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp.                                                    

                                                              Người đại diện

                                                                                                                           (ký, ghi rõ họ tên)

 


No item found!

MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2020 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department