STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, ngoài các quy định về thuế TNDN đã được hướng dẫn cụ thể như trước đây, Thông tư hướng dẫn thêm một số điểm mới sửa đổi, bổ sung, thay thế như sau :

Về Thu nhập tính thuế

Thông tư quy định rõ ràng thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật  phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25%, không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Trường hợp doanh nghiệp có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật thì được bù trừ lãi, lỗ của các hoạt động này với nhau để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về việc xác định doanh thu

 Thông tư quy định bổ sung đối với hoạt động cho thuê tài sản mà doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN, nếu “lựa chọn” phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm, thì việc xác định số thuế TNDN từng năm miễn thuế, giảm thuế là tổng số thuế TNDN của số năm trả tiền trước chia số năm bên thuê trả tiền trước; Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán vé chơi gôn, bán thẻ hội viên là loại thẻ trả trước cho nhiều năm thì doanh thu làm căn cứ xác định tính thuế TNDN của từng năm là số tiền bán vé, thẻ thực thu chia cho số năm sử dụng thẻ ; ...

Về việc xác định chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế:

Ngoài các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có đủ hóa đơn, chứng từ, Bộ Tài chính vừa công bố hàng loạt khoản chi khác cũng được coi là chi phí hợp lệ và được trừ đi khi xác định thuế.

Mặc dù vẫn khống chế chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng… không được quá 10% tổng số chi phí được trừ, nhưng Bộ Tài chính bỏ việc khống chế khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá; hoa hồng trả cho nhà phân phối của các công ty bán hàng đa cấp.

Không quy định phải công chứng hợp đồng thuê, mượn đất tại cơ quan công chứng như trước đây trong trường hợp công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, .. được xây dựng trên đất thuê, đất mượn của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình;

Quy định chi tiết bộ chứng từ để ghi nhận và tính vào chi phí được trừ đối khoản chi mua vé máy bay trực tuyến (qua website thương mại điện tử) cho nhân viên đi công tác (bao gồm vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay – boarding pass và chứng từ thanh toán liên quan);

Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc theo hướng dẫn của Bộ Y tế bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhâp chịu thuế.

Về thu nhập được miễn thuế TNDN:

Thông tư quy định bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) được miễn thuế TNDN. Thời gian miễn thuế tối đa không quá một (01) năm, kể từ ngày bắt đầu được cấp chứng chỉ giảm phát thải. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải được miễn thuế  phải đảm bảo khi bán hoặc chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải phải được cơ quan có thẩm quyền về môi trường xác nhận theo quy định.

Thay đổi tỷ lệ lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma tuý, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp (thay vì tỷ lệ 51% như quy định tại Thông tư 130 trước đây) đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp trong điều kiện được áp dụng miễn thuế TNDN.

Về xác định lỗ và chuyển lỗ:

Hướng dẫn bổ sung việc tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm đối với các doanh nghiệp khi quyết toán thuế bị lỗ.

Về thuế suất thuế TNDN:

Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%; Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Về ưu đãi thuế TNDN:

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn ưu đãi đầu tư nếu có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư và ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

Bổ sung quy định không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Theo Thông tư thì Thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng. Doanh nghiệp đang hoạt động có áp dụng mức thuế suất cao hơn mức thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản thì được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xuất bản kể từ kỳ tính thuế năm 2012;

Bổ sung việc áp dụng thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động  đối với Tổ chức tài chính vi mô. Tổ chức tài chính vi mô là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô thành lập mới tại địa bàn  có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ sau khi hết thời hạn áp dụng thuế suất 10% thì chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi./.

 


MESSAGE
ABOUT US
Leadership

Mr Nguyen Quoc Huy

Member of Board of  Directors, in charge of BOD

Mr Nguyen Chi Thanh

- Board Member
- General Director

Mr Le Huy Chi

Board Member

Ms Dinh Thi Bich Diep

Board Member

Mr Le Song Lai

Deputy General Director

Mr Dinh Viet Tung

Deputy General Director

Mr Chu Thanh Long

Surveyor

Mr Vu Tri Thuc

Chief Accountant
Our vision
Our mission
Information disclosure
LINKS WEBSITE
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyright © 2021 State Capital Investment Corporation. License set Website in INTERNET No. 338/GP-BC dated November 10, 2006. Created by SCIC
Publishing responsibility: Mr. Le Song Lai - Deputy General Director
Editorial content: Ms. Dam Thuy Nga - Head of Foreign Affairs - Communications Department, Mr. Le Kim Chi - Foreign Affairs Specialist - Communications Department