Một số câu hỏi liên quan

1 - Tổng công ty được thành lập trên cơ sở pháp lý nào? 

  • Luật DNNN 2003 (Điều 11, 21, 47, 60, 31,63, 65, 68)  
  • Luật Đầu tư 2005 (Điều 68)
  • Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;  
  • Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
2 - Ai là chủ sở hữu của Tổng công ty?
 
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổ chức kinh tế đặc biệt của Nhà nước, trực thuộc Chính phủ để quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, các lĩnh vực theo quy định của pháp luật .
 
3 - Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty ?
 
Hội đồng quản trị bao gồm 7 thành viên trở lên:
  • Chủ tịch HĐQT
  • Phó chủ tịch HĐQT
  • Các ủy viên HĐQT

       Ban Kiểm soát bao gồm từ 3-5 thành viên trở lên.

  • Trưởng ban kiểm soát (là Ủy viên HĐQT)
  • Các thành viên Ban kiểm soát

       Ban Giám đốc có từ 3-5 thành viên trở lên

  • Tổng giám đốc
  • Các Phó Tổng giám đốc