• Vai trò và vị thế 
  •  
  • Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổ chức kinh tế đặc biệt của Nhà nước, trực thuộc Chính phủ để quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, các lĩnh vực theo quy định của pháp luật
  • Đổi mới quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc phân định tách quyền quản lý nhà nước khỏi quyền quản lý kinh doanh.
  • Chuyển việc quản lý doanh nghiệp có vốn của Nhà nước từ phương thức hành chính sang phương thức kinh doanh vốn
  • Đổi mới cơ chế đầu tư vốn của Nhà nước vào các doanh nghiệp, phù hợp với cơ chế thị trường, chuyển từ cơ chế bao cấp về vốn (cấp vốn không hoàn lại) sang hình thức đầu tư tài chính vào doanh nghiệp.
  • Tạo công cụ để đẩy nhanh quá trình cải cách sắp xếp và chuyển đổi DNNN, thúc đẩy thị trường vốn và thị trường chứng khoán phát triển
  • Làm đầu mối để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các hỗ trợ của Nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế