SCIC và CIEM tổ chức Hội thảo: Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp” vào ngày 15/7/2019.

Mục tiêu của Hội thảo là tổ chức tham vấn và lấy ý kiến về các phương án thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

Đến dự Hội thảo có đại biểu của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia pháp luật và nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trong nước.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Phan Đức Hiếu và  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Lê Song Lai đồng chủ trì Hội thảo.

Ảnh: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Lê Song Lai phát biểu khai mạc Hội thảo

Trong phát biểu khai mạc, ông Lê Song Lai đã nêu bật sự cần thiết và tính cấp bách của việc thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về nội hàm và phạm vi của doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng và thực hiện các cam kết, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp đinh Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Mặc khác, việc sửa đổi quy định khái niệm doanh nghiệp nhà nước tại Luật Doanh nghiệp lần này, cần đảm bảo tính hợp lý, khả thi, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nói chung, hiệu quả quản trị doanh nghiệp nói riêng. 

Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia kinh tế và pháp lý đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để cơ quan soạn thảo xem xét, thiết kế các quy định có liên quan, tập trung vào các vấn đề lớn như: Đánh giá tác động đa chiều của việc điều chỉnh khái niệm DNNN đến hoạt động của doanh nghiệp, hành vi của các nhà đầu tư cũng như đến quá trình cải cách DNNN trong thời gian tới; trên cơ sở đó, đề xuất các phương án cụ thể của việc quy định khái niệm DNNN, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về DNNN và quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh tại doanh nghiệp, v.v.