Tổ công tác của Ban Kinh tế Trung ương Trung ương làm việc với SCIC về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Ngày 23/8/2018, Tổ công tác của Ban Kinh tế Trung ương, do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ảnh.Tổ công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với SCIC

Thay mặt SCIC, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Đức Chi đã báo cáo với Tổ công tác của Ban Kinh tế Trung ương Trung ương kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Đề án, chủ trương, giải pháp cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả SCIC. Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Đảng; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai cơ cấu lại, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của SCIC đến năm 2020; SCIC đã chủ động xây dựng, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện: Phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020 theo Quyết định 1001/QĐ-TTg; Phương án cơ cấu lại SCIC đến năm 2020 theo Quyết định số 2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi cho biết: “Trong hơn 11 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển, khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai có hiệu quả định hướng củng cố và hoàn thiện mô hình hoạt động theo Kết luận 78, triển khai thực hiện các Đề án tái cơ cấu được cấp thẩm quyền phê duyệt, SCIC đã đã hình thành là một tổ chức kinh tế dưới mô hình 1 tổng công ty của Chính phủ để triển khai một trong những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước từ cơ chế hành chính sang phương thức đầu tư, kinh doanh vốn. Kết quả hoạt động của SCIC góp phần đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN. Sau hơn 11 năm, hành lang pháp lý cho hoạt động của SCIC đã tương đối đầy đủ giúp SCIC vận hành có hiệu quả mô hình và hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ giao. SCIC đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước đối với các công ty cổ phần sau cổ phần hóa. Cơ chế người đại diện phần vốn Nhà nước triển khai tại tất cả các doanh nghiệp được kết hợp chặt chẽ với sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của chủ sở hữu đã giúp SCIC bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp...”

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận những nội dung báo cáo của SCIC về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí khẳng định vai trò của SCIC trong tiến trình đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn tại DN, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện giải pháp cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả SCIC: nâng cao chất lượng công tác cán bộ của SCIC, làm sao để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN, công tác thoái vốn nhà nước, công tác đầu tư cũng như xây dựng năng lực bộ máy… để bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.