Dấu ấn cố Thủ tướng Phan Văn Khải với SCIC

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Ông đã để lại dấu ấn rất quan trọng trong việc tạo dựng nền tảng cho kinh tế thị trường ở Việt Nam, trong đó có việc tạo ra một thế hệ doanh nghiệp tư nhân hiện đang đóng góp 42,9% tổng GDP của cả nước, những doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá như Vinamilk, Gemadept, Công ty cơ điện lạnh, các nhà máy điện...Những doanh nghiệp này đang có sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả vượt bậc, mang lại nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Việc Thủ tướng Phan Văn Khải chấp thuận và ký quyết định thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã cho thấy tầm nhìn xa, trông rộng của ông trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, tách chức năng quản lý hành chính nhà nước với chức năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Đó là cơ sở tiền đề quan trọng để tạo nên một Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với những kết quả tích cực đã đạt được trong giai đoạn vừa qua khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong quá trình đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, trong đó có dấu ấn của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2006với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là: tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện nghĩa vụ chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và phần vốn được tiếp nhận; tiếp tục thực hiện các hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được chuyển giao; thực hiện công tác đầu tư và kinh doanh vốn vào các lĩnh vực then chốt để đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật; cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hơn 10 năm qua, Tổng công ty đã thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới cơ chế quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, tách chức năng quản lý hành chính nhà nước với chức năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp sau khi chuyển giao về SCIC đạt kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều có sự tăng trưởng. Thực hiện tái cấu trúc vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thông qua việc bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ; đầu tư thêm vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả... Đã từng bước kiện toàn được hệ thống người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ hơn giữa Tổng công ty và người đại diện theo Quy chế người đại diện, qua đó thực hiện có hiệu quả quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng công ty là hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn của SCIC đạt kết quả khá cao. SCIC đang dần thực hiện tốt chức năng đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; là công cụ, một kênh truyền vốn để nhà nước chủ động trong việc thúc đẩy quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và đầu tư theo hướng tập trung hơn vào các ngành, lĩnh vực thật sự then chốt, trọng yếu của nền kinh tế; đồng thời góp phần quản lý vốn và tài sản nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

Phát huy những thành tích đã được, Đảng ủy, Chính quyền cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho, xứng đáng với kỳ vọng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải lúc sinh thời ./.


Quyết định thành lập SCIC được cố Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 20/6/2005