THÔNG TIN BÁO CHÍ

Chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, ngày 09/3/2018 tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước tạiCông ty cổ phần Nhựa Bình Minh – BMPLASCO (Mã CK: BMP) do SCIC đại diện chủ sở hữu với tổng số lượng 24.159.906cổ phần, (tương ứng 29,51% vốn điều lệ BMPLASCO), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá đặt mua thấp nhất hợp lệ 96.500đồng/cổ phần.

Buổi chào bán được thực hiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nhựa Bình Minh với các thông tin như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký mua: 24.179.906 cổ phần (100,1% tổng số cổ phần chào bán)

- Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 nhà đầu tư, trong đó có:

+ Tổ chức nước ngoài: 01 nhà đầu tư;

+ Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư;

+ Cá nhân nước ngoài: 0 nhà đầu tư;

+ Cá nhân trong nước: 01 nhà đầu tư.

- Kết quả chào bán:

+ Tổng số cổ phần bán thành công: 24.159.906 cổ phần (tương ứng 100% tổng số lượng cổ phần chào bán);

+ Giá đấu thành công bình quân: 96.500 đồng/cổ phần;

+ Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.331.430.929.000 đồng;

+ Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư.

- Giá bán bình quân cao hơn16,7% so với giá đóng cửa tại ngày chào bán.

- Tổng giá trị bán cổ phần thu về là 2.331 tỷ đồng, cao hơn khoảng 333 tỷ đồng so với giá đóng cửa tại ngày chào bán.