THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v Bán cổ phần của SCIC tại các doanh nghiệp

*****

Tại buổi roadshow ngày 17/11/2017, SCIC đã thông báo lộ trình bán vốn dự kiến tại 04 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (DMC), Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP), Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) và Công ty cổ phần FPT (FPT). Căn cứ tình hình thực tế về việc hoàn thiện hồ sơ, SCIC thông báo về tiến độ thực hiện việc bán vốn tại các doanh nghiệp này như sau:

  1. Triển khai bán phần vốn của SCIC tại DMC trong tháng 12 năm 2017;
  2. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bán vốn của SCIC tại NTP, BMP, FPT trong tháng 12 năm 2017.

SCIC sẽ thông báo sớm nhất lộ trình bán vốn cụ thể đối với từng doanh nghiệp sau khi có phê duyệt chính thức từ các cấp có thẩm quyền.