THÔNG TIN BÁO CHÍ

          SCIC tổ chức chào bán cạnh tranh

        cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Vinamilk

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và Bộ Tài chính, ngày 10/11/2017 tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)  đã tổ chức buổi chào bán cạnh tranh cổ phần Vinamilk do SCIC đại diện chủ sở hữu với tổng số lượng 48.333.400 cổ phần, (tương ứng 3,33% vốn điều lệ của Vinamilk), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá đặt mua thấp nhất hợp lệ 151.200 đồng/cổ phần.

Buổi chào bán được thực hiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinamilk với các thông tin như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký: 73.843.400 cổp hần (153% tổng số cổ phần chào bán)

- Tổng số nhà đầu tư tham gia: 19 nhà đầu tư, trong đó có:

  + Tổ chức nước ngoài: 06 nhà đầu tư;

  + Tổ chức trong nước: 05 nhà đầu tư;

  + Cá nhân nước ngoài: 0;

  + Cá nhân trong nước: 08 nhà đầu tư.

- Kết quả chào bán:

  + Tổng số cổ phần bán thành công: 48.333.400 cổ phần (tương ứng 100% tổng số lượng cổ phần chào bán);

  + Giá đấu thành công bình quân: 186.000 đồng/cổ phần;

  + Tổng giá trị cổ phần bán được: 8.990.012.400.000 đồng;

  + Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01;

Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC, Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh cho biết, giao dịch chào bán cổ phần Vinamilk được đánh giá là thành công trên mức kỳ vọng (giá bán bằng 114,5% so với giá tham chiếu tại ngày chào bán). Tổng giá trị bán cổ phần  thu về cao hơn khoảng 2000 tỷ đồng so với giá trị tính trên giá khởi điểm.

Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Vinamilk