THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước rút vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại các Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 29/11/2016; Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 20/01/2017; Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 08/03/2017 và Bộ Tài chính tại Công văn số 344/BTC-TCDN ngày 04/04/2017 về việc rút ngay 1.000 tỷ đồng vốn của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đầu tư tại Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên (TISCO), SCIC đã triển khai các thủ tục rút vốn 1.000 tỷ đồng của SCIC tại TISCO, cụ thể:

Ngày 20/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của TISCO đã thông qua việc SCIC đề nghị rút vốn 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng) của SCIC tại TISCO theo phương thức rút vốn làm giảm quy mô vốn điều lệ.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, ngày 24/4/2017 Hội đồng quản trị TISCO đã họp và ban hành Nghị quyết số 46/NQ-GTTN về việc triển khai việc rút vốn 1.000 tỷ đồng của SCIC tại TISCO. Ngày 25/04/2017, TISCO đã thực hiện hoàn trả khoản vốn góp 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của SCIC.

SCIC và TISCO đã phối hợp hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật như: công bố thông tin với cơ quan quản lý nhà nước; điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1.840 tỷ đồng; thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của TISCO và các nội dung khác liên quan.

Ngày 26/04/2017, SCIC đã có Công văn số 26/ĐTKD-HĐTV báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về kết quả việc rút vốn đầu tư của SCIC tại TISCO./.