SCIC họp báo công bố kết quả hoạt động QI năm 2017 - kế hoạch kinh doanh cả năm 2017

Ngày 19/4/2017 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động Quý I năm 2017 và kế hoạch kinh doanh cả năm 2017. Theo đó:

1.Kết quả hoạt động Quý I năm 2017

Ước tính quý I/2017, doanh thu của SCIC đạt 639 tỷ đồng, bằng 22% so với cùng kỳ năm 2016 và bằng 6% kế hoạch HĐTV (tạm tính). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 584 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm 2017 (tạm tính) và bằng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế đạt 503 tỷ, bằng 29% so với cùng kỳ năm 2016.

Về kết quả thực hiện bán vốn nhà nước tại DN, SCIC thực hiện bán vốn nhà nước tại 07 doanh nghiệp, với giá vốn là 37 tỷ đồng, giá trị thu được là 44 tỷ đồng, bằng 1,2 lần giá vốn.

Về kết quả tham gia các đại hội đồng cổ đông, trong số 137 công ty cổ phần có 02 công ty đã tổ chức ĐHCĐ, còn lại đã có kế hoạch tổ chức trong thời gian tới.

Về công tác quản trị doanh nghiệp, với sự hỗ trợ của JICA, SCIC đã phổ biến và áp dụng Bộ Quy tắc Quản trị theo chuẩn mực OECD mới tới các DN trong danh mục, đồng thời ban hành Sổ tay Hướng dẫn Biểu quyết đối với hệ thống người đại diện, giúp người đại diện dễ dàng nắm bắt các nguyên tắc khi tham gia ý kiến hoặc biểu quyết các vấn đề tại DN. SCIC cũng tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước; tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp.

Đến nay, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 144 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 18.098 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 87.991 tỷ đồng. Trong đó có 22 doanh nghiệp nhóm A1 với tỉ trọng vốn nhà nước là 60,4%, 13 doanh nghiệp nhóm A2 với tỉ trọng vốn nhà nước là 6,3%, 33 doanh nghiệp nhóm B1 chiếm tỉ trọng vốn nhà nước là 26,5%, và 76 doanh nghiệp nhóm B2 chiếm tỉ trọng vốn nhà nước là 6,8%.

Về hoạt động đầu tư dự án, trong 3 tháng đầu năm, SCIC đã tập trung đẩy mạnh và đã có chuyển biến tích cực. SCIC đã quyết định đầu tư góp vốn vào dự án nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đang kết hợp với các nhà đầu tư chuyên ngành triển khai một loạt các dự án quan trọng khác như dự án Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, dự án Tháp truyền hình….

2.Kế hoạch kinh doanh năm 2017

2.1. Một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu Kế hoạch 2017 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu 11.241
Tổng chi phí 2.911
Lợi nhuận trước thuế TNDN 8.330
Lợi nhuận sau thuế TNDN 7.343

(Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 nói trên đã được Bộ Tài chính có ý kiến tạm thời chấp thuận tại công văn số 4175/BTC-TCDN ngày 29/3/2017).

2.2. Phương hướng hoạt động:

Phương hướng hoạt động năm 2017 của SCIC tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

(i) Đẩy mạnh công tác tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước: Đôn đốc các Bộ/UBND tỉnh chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã thống nhất trước 31/3/2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2225/TTg – ĐMDN ngày 12/12/2016.

(ii) Tăng cường công tác quản trị đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, đặc biệt là các doanh nghiệp nhóm A1; Đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành tái cơ cấu và sắp xếp các công ty TNHH 1 TV; Tăng cường việc giám sát thực hiện Quy chế Người đại diện và kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống Người đại diện.

(iii) Tiếp tục triển khai tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn.

(iv) Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính.

(v) Tiếp tục nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của SCIC thông qua việc hoàn thiện Chiến lược, các quy trình, quy chế nghiệp vụ, tăng cường đào tạo cán bộ, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá (KPIs) khoa học, thu hút, giữ chân cán bộ có trình độ, kinh nghiệm,,,

Qua thực tế hoạt động của SCIC từ khi thành lập cho thấy, những thành quả bước đầu SCIC đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong quá trình đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh sắp xếp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước; tách bạch chức năng quản lý nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Thực tế cho thấy việc quản lý vốn thông qua SCIC tỏ ra hiệu quả hơn so với mô hình bộ/ngành/địa phương chủ quản đối với doanh nghiệp. Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi chuyển giao sang SCIC quản lý đã đạt hiệu quả hơn rõ rệt, vốn nhà nước được quản lý chặt chẽ hơn và đã không ngừng sinh sôi với mức tăng trưởng cao.

Ghi nhận cho những thành tích xuất sắc, SCIC đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tổng công ty đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng và Nhà nước, Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW dành cho Đảng bộ có thành tích xuất sắc - đây vừa là sự ghi nhận vừa là sự khẳng định một lần nữa về tính hiệu quả của SCIC - mô hình tiên tiến cần được tiếp tục hoàn thiện và phát huy trong quản lý doanh nghiệp nhà nước và vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp./.