PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP :

SCIC phân loại các doanh nghiệp nghiệp lý theo 02 nhóm nhóm A (giữ lại), B (linh hoạt) căn cứ vào các tiêu chí sau:

Nhóm A là nhóm các doanh nghiệp nằm trong chiến lược nắm giữ, đầu tư dài hạn của Tổng công ty và các doanh nghiệp tạm thời phải nắm giữ vốn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

  • A1 – Các doanh nghiệp sẽ được Tổng công ty chủ động giữ lại để đầu tư dài hạn;
  • A2 – Các doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ 100% vốn; có cổ phần, vốn góp chi phối; cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

Nhóm B là nhóm các doanh nghiệp đầu tư linh hoạt của Tổng công ty, bao gồm:

  • B1 – Các doanh nghiệp cần cơ cấu lại để nâng cao giá trị vốn đầu tư trước khi bán hết vốn. Các doanh nghiệp thuộc nhóm này cũng có thể xem xét duy trì tỷ lệ sở hữu hoặc đầu tư thêm nếu có hiệu quả trước khi bán;
  • B2 – Các doanh nghiệp cần phải triển khai bán hết vốn ngay. Bao gồm toàn bộ các doanh nghiệp còn lại không thuộc nhóm A và B1

Tính đến 31/12/2017

Số doanh nghiệp trong danh mục: 147

Giá vốn theo sổ sách danh mục (tỷ đồng): 19.560

Số lượng doanh nghiệp theo nhóm

 

Tỷ trọng vốn nhà nước theo nhóm