HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MỚI :

Tính đến 31/12/2017, SCIC đã thực hiện đầu tư với tổng số tiền trên 24.000 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực sau:

+ Đầu tư hiện hữu vào các doanh nghiệp trong danh mục quản lý

+ Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu

+ Đầu tư góp vốn thành lập mới

+ Đầu tư thành lập doanh nghiệp để triển khai dự án mới.