DANH MỤC QUẢN LÝ :

- SCIC thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH1TV, công ty TNHH2TV, công ty cổ phần được chuyển đổi từ các doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Công ty liên doanh có vốn góp nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, Các Tập đoàn, Tổng công ty và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.