Không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa vào ngày 04/05/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 24/04/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 154/QĐ-ĐTKDV ngày 08/04/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, phiên chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa vào ngày 04/05/2020.