THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI CTCP SÁCH - VĂN HÓA TỔNG HỢP HÒA BÌNH

--------***---------

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình kết thúc vào hồi 16h00 ngày 13 tháng 4 năm 2020, Công ty cổ phần Chứng khoán Everest xin thông báo về kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh của các nhà đầu tư như sau:

          1.       Tổ chức sở hữu/Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

         2.       Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

        Trụ sở chính: Số 820, đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

         3.       Vốn điều lệ công ty: 1.061.700.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm nghìn đồng)

         4.       Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 11.580 cổ phần

         5.       Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 0 Nhà đầu tư

Trong đó:

                -  Nhà đầu tư cá nhân trong nước : 0 Nhà đầu tư

                -  Nhà đầu tư tổ chức trong nước  : 0 Nhà đầu tư

                -  Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài : 0 Nhà đầu tư

                -  Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài : 0 Nhà đầu tư

          6.       Số cổ phần đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 0 cổ phần

Trong đó:

               -  Nhà đầu tư cá nhân trong nước : 0 cổ phần

               -  Nhà đầu tư tổ chức trong nước : 0 cổ phần

               -  Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài : 0 cổ phần

               -   Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài : 0 cổ phần

       Căn cứ quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình, phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình không đủ điều kiện tổ chức.

Trân trọng thông báo./.