THÔNG BÁO

V/v: Không tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIID)

          Căn cứ Quy chế đấu giá cổ phần của của Công ty cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIID) ban hành theo Quyết định số 114/QĐ-ĐTKDV ngày 18/03/2020.

          Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam (VIID) vào lúc 14 giờ 40 ngày 07/04/2020.

          Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (14 giờ 00 ngày 01/04/2019) không có nhà nào đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.       Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại VIID ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-ĐTKDV ngày 18/03/2020, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

          Vì vậy, ngày 03/04/2020, HNX đã có thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại VIID.

          SCIC trân trọng thông báo!.