Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)
17.560.000 cổ phần
Đấu giá trọn lô
Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
10.000 đồng/cổ phần
19.300 đồng/cổ phần
2 NĐT
2 NĐT
0 NĐT
35.120.000 cổ phần
2 phiếu
35.120.000 cổ phần
17.560.000 cổ phần
17.560.000 cổ phần
19.500 đồng/cổ phần
19.400 đồng/cổ phần
19.500 đồng/cổ phần
19.500 đồng/cổ phần
19.500 đồng/cổ phần
1 NĐT
1 NĐT
0 NĐT
17.560.000 cổ phần
0 cổ phần
342.420.000.000 đồng

Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 26/03/2020

Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 25/03/2020