Thông báo kết quả Đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi

Việt Nam - CTCP

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi

Việt Nam - CTCP

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.156.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 26.700 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 04 NĐT
+ Cá nhân: 09 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 28.028.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 28.028.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 86.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 26.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 86.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 86.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 86.100 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 01 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 01 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.156.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 185.631.600.000 đồng
Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần mua cổ phần: Muộn nhất là ngày 20/01/2020 (nhà đầu tư thực hiện thanh toán đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần trong ngày 20/01/2020)
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá (hạn cuối là ngày 20/01/2020)