SCIC trân trọng thông báo Danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá mua cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam như sau:

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2.     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

3.     Địa chỉ: Số 2, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

4.     Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng

5.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.156.000 cổ phần

6.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 13 NĐT

               Trong đó: Tổ chức: 04 NĐT                           Cá nhân: 09 NĐT
                               Trong nước: 13 NĐT                      Nước ngoài: 0 NĐT   

7.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 28.028.000 cổ phần

               Trong đó: Tổ chức: 8.624.000 CP                 Cá nhân: 19.404.000 CP
                               Trong nước: 28.028.000 CP          Nước ngoài: 0 CP

8.     Giá đặt mua hợp lệ: không thấp hơn 26.700 đồng/cổ phần

9.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 14/01/2020

10.                        Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 14/01/2020