THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

MUA CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - VĂN HÓA TỔNG HỢP HÒA BÌNH

--------***---------

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình như sau:

  1. Tổ chức sở hữu/Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
  2. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

Trụ sở chính: Số 820, đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

  1. Vốn điều lệ công ty: 1.061.700.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm nghìn đồng)
  2. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 11.580 cổ phần
  3. Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 Nhà đầu tư

Trong đó:

-   Nhà đầu tư cá nhân trong nước                                  : 02 Nhà đầu tư

-   Nhà đầu tư tổ chức trong nước                                  : 0 Nhà đầu tư

-   Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài                                  : 0 Nhà đầu tư

-   Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài                                  : 0 Nhà đầu tư

  1. Số cổ phần đăng ký tham gia đấu giá: 23.160 cổ phần

Trong đó:

-   Nhà đầu tư cá nhân trong nước                                  : 23.160 cổ phần

-   Nhà đầu tư tổ chức trong nước                                  : 0 cổ phần

-   Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài                                  : 0 cổ phần

-   Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài                                  : 0 cổ phần

  1. Thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá: từ 9h00 đến 14h00 ngày 15/01/2020
  2. Thời gian bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 15/01/2020

Trân trọng thông báo./.