SCIC thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang như sau: File đính kèm!