Thông báo kết quả Đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam
2.902.448 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
21.500 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
5.804.896 cổ phần
2 phiếu
5.804.896 cổ phần
2.902.488 cổ phần
2.902.488 cổ phần
21.500 đồng/cổ phần
21.500 đồng/cổ phần
21.500 đồng/cổ phần
21.500 đồng/cổ phần
21.500 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
2.902.488  cổ phần
0 cổ phần
62.402.632.000 đồng
Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 03/01/2020
Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/12/2019