Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật
1. Tổng số nhà đầu tư tham dự : 04 người
• Cá nhân trong nước : 04 nhà đầu tư
• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 3.020.000 cổ phần
3. Tổng số Phiếu tham dự đấu giá cả lô hơp lệ: 04 phiếu
4. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ:  3.020.000 cổ phần
5.Giá  đặt mua cao nhất: 37.100 đồng/cổ phần
6. Giá đặt mua thấp nhất: 37.000 đồng/cổ phần
7. Giá đấu thành công cao nhất: 37.100 đồng/cổ phần
8. Giá đấu thành công thấp nhất: 37.100 đồng/cổ phần
9. Giá đấu thành công bình quân: 37.100  đồng/cổ phần
10. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 03 nhà đầu tư
• Cá nhân trong nước : 03 nhà đầu tư
• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
11. Tổng giá trị của số cổ phần bán được: 28.010.500.000 đồng

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Muộn nhất tới ngày 12/12/2019
Thời gian hoàn trả tiền cọc: Muộn nhất tới ngày 16/12/2019 (07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá)