Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức phiên đấu giá cổ phần của

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh

Theo kế hoạch nêu tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) ban hành kèm theo Quyết định 342/QĐ-ĐTKDV ngày 14/11/2019 của SCIC (gọi tắt là “Quy chế”), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá cả lô cổ phần của Công ty do SCIC sở hữu vào ngày 05/12/2019.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 04/12/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Khoản 9.2 Điều 9 Quy chế, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, SCIC thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Công ty do SCIC sở hữu vào ngày 05/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!