Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận 
Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận vào ngày 29/11/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 26/11/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định 326/QĐ-ĐTKDV ngày 06/11/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Bình Thuận vào ngày 29/11/2019.