Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của

Công ty Cổ phầnIn Tổng hợp Cần Thơ

do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu

-    Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.289.117 cổ phần

-    Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-    Giá khởi điểm: 19.400 đồng/cổ phần

-    Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 03 nhà đầu tư (NĐT)

  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 03 NĐT

-    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 30.867.351 cổ phần

-    Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu

-    Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 30.867.351 cổ phần

-    Khối lượng đặt cao nhất: 10.289.117 cổ phần

-    Khối lượng đặt thấp nhất: 10.289.117 cổ phần

-    Giá đặt mua cao nhất: 20.500 đồng/cổ phần

-    Giá đặt mua thấp nhất: 19.800 đồng/cổ phần

-    Giá đấu thành công cao nhất: 20.500 đồng/cổ phần

-    Giá đấu thành công thấp nhất: 20.500 đồng/cổ phần

-    Giá đấu thành công bình quân: 20.500 đồng/cổ phần

-    Tổng số NĐT trúng giá: 01 NĐT

  • Tổ chức: 0 NĐT
  • Cá nhân: 01 NĐT

-   Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.289.117 cổ phần

   Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

-   Tổng giá trị cổ phần bán được: 210.926.898.500 đồng