Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần

của CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới do SCIC sở hữu

Ban tổ chức trân trọng thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới do SCIC sở hữu:

1. Tổng số nhà đầu tư tham dự : 02 người

• Cá nhân trong nước : 02 nhà đầu tư

• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư

• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư

• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư

2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 655.088 cổ phần

3. Tổng số Phiếu tham dự đấu giá cả lô hơp lệ: 02 phiếu

4. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ:  655.088 cổ phần

5.Giá  đặt mua cao nhất: 6.100 đồng/cổ phần

6. Giá đặt mua thấp nhất: 6.100 đồng/cổ phần

7. Giá đấu thành công cao nhất: 6.100 đồng/cổ phần

8. Giá đấu thành công thấp nhất: 6.100 đồng/cổ phần

9. Giá đấu thành công bình quân: 6.100 đồng/cổ phần

10. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư

• Cá nhân trong nước : 02 nhà đầu tư

• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư

• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư

• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư

11. Tổng giá trị của số cổ phần bán được: 1.998.018.400 đồng

12. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Chậm nhất ngày 28/10/2019

Ban tổ chức trân trọng thông báo./.