Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

10/10/2019
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
2.495.873 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
28.100 đồng/cổ phần
4 NĐT
0 NĐT
4 NĐT
9.983.492 cổ phần
4 phiếu
9.983.492 cổ phần
2.495.873 cổ phần
2.495.873 cổ phần
31.000 đồng/cổ phần
28.200 đồng/cổ phần
31.000 đồng/cổ phần
31.000 đồng/cổ phần
31.000 đồng/cổ phần
21.300 đồng/cổ phần
1 NĐT
0 NĐT
1 NĐT
2.495.873 cổ phần
0 cổ phần
77.372.063.000 đồng

Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 17/10/2019

Từ ngày 11/10/2019 đến ngày 17/10/2019