Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  3. Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
  4. Vốn điều lệ: 78.299.580.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.495.873 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 9.983.492 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 9.983.492 CP

  1. Giá đặt mua hợp lệ: không thấp hơn 28.100 đồng/cổ phần
  2. Thời gian nộp phiếu đấu giá: Từ 9 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 10/10/2019
  3. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 10/10/2019