Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

06/09/2019
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang
1.246.320 cổ phần
Đấu giá trọn lô
Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
10.000 đồng/cổ phần
15.400 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
2.492.640 cổ phần
2 phiếu
2.492.640 cổ phần
1.246.320 cổ phần
1.246.320 cổ phần
15.500 đồng/cổ phần
15.400 đồng/cổ phần
15.500 đồng/cổ phần
15.500 đồng/cổ phần
15.500 đồng/cổ phần
5.900 đồng/cổ phần
1 NĐT
0 NĐT
1 NĐT
1.246.320 cổ phần
0 cổ phần
19.317.960.000 đồng

Từ ngày 06/09/2019 đến ngày 13/09/2019

Từ ngày 06/09/2019 đến ngày 13/09/2019

1 NĐT