THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang
  3. Địa chỉ: Số 26 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  4. Vốn điều lệ: 85.620.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.246.320 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT Cá nhân: 2 NĐT
Trong nước: 2 NĐT Nước ngoài: 0 NĐT  

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.492.640 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP Cá nhân: 2.492.640 CP
Trong nước: 2.492.640 CP Nước ngoài: 0 CP

  1. Giá đặt mua hợp lệ: không thấp hơn 15.400 đồng/cổ phần
  2. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 06/09/2019
  3. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 06/09/2019