Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp bán vốn của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức phiên đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 30/08/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 29/08/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Khoản 9.2 Điều 9 Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 219/QĐ-ĐTKDV ngày 30/07/2019, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, SCIC thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 30/08/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.