Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp bán vốn của SCIC tại CTCP Khoáng sản Tuyên Quang

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Khoáng sản Tuyên Quang do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 22/08/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 00 ngày 19/08/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại 2 Điều 13 Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của CTCP Khoáng sản Tuyên Quang do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 218/QĐ-ĐTKDV ngày 30/07/2019, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, SCIC thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Khoáng sản Tuyên Quang do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 22/08/2019 tại Sở GDCK Hà Nội