- Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua chào bán cạnh tranh của cá nhân Nguyễn Thị Thanh Hà như sau:

Chi tiết: Thong-bao-mua-cp-kl-lon-qua-CBCT-Ms.-Thanh-Ha.pdf

- Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua chào bán cạnh tranh của cá nhân Đoàn Thị Thu Hiền như sau:

Chi tiết: Thong-bao-mua-cp-kl-lon-qua-CBCT-Ms.-Thu-Hien.pdf

-Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua chào bán cạnh tranh của cá nhân Đặng Thị Thu Vân như sau:

Chi tiết: Thong-bao-mua-cp-kl-lon-qua-CBCT-Ms.-Thu-Van.pdf